Algemene en leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Op al onze vormen van dienstverlening zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

hierna te noemen Algemene Voorwaarden van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners


1. Toepasselijkheid

1.1 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is de handelsnaam van de besloten vennootschap ProjectSolutions BV. De besloten vennootschap ProjectSolutions BV, gevestigd en kantoorhoudende aan het Fort nr. 5 te Zaltbommel, bestaat uit de besloten vennootschappen Kobra BV en L. de Bruijn Advies BV.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van organisatie-advies, waaronder begrepen zowel werkzaamheden als advisering en begeleiding, een en ander in de ruimste zin des woords, die door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in opdracht van opdrachtgevers worden verleend en de rechtsverhouding, zoals die aan de opdracht voorafgaat en daarop volgt.

 

2. Aanvaarding en wijziging van opdrachten

2.1 Alle mondelinge aanbiedingen, offertes, opdrachten of afspraken tot het verrichten van diensten, waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geschieden onder het voorbehoud van schriftelijke bevestiging van de opdracht of feitelijke uitvoering door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners. Ditzelfde geldt voor uitbreiding, beperking of andere wijzigingen in de opdrachten of andere toezeggingen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

2.2 Protest tegen schriftelijke bevestigingen van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners dient binnen 10 dagen na verzending van de bevestiging schriftelijk ter kennis van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners te worden gebracht, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de schriftelijke bevestiging van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners.

2.3 Indien een of meer bepalingen van de opdrachtbevestiging niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zal de opdrachtbevestiging voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn c.q. rechtens niet kunnen worden toegepast, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

2.4 De ondergetekenden van de opdrachtbevestiging verklaren voor zover toepasselijk door het plaatsen van hun handtekening tevens, dat zij bevoegd zijn de overeenkomst aan te gaan namens de respectieve (rechts-)personen, waarvoor zij tekenen, dat zij de bepalingen hunner statuten in acht hebben genomen, nemen en zullen nemen, en dat alle noodzakelijke formaliteiten - daaronder met nadruk begrepen de eventuele advisering door of goedkeuring van ondernemingsraden, raad van commissarissen, gerelateerde concernorganen, andere vereiste goedkeuringen en in het geval van (semi-)overheidsorganen vereiste vergunningen, goedkeuringen, verklaringen van geen bezwaar en begrotingsbesluiten - zijn vervuld.

2.5 De ondergetekenden van de opdrachtbevestiging verklaren de andere partij of partijen alle relevante informatie te hebben verstrekt betreffende de formaliteiten, die zijn vereist voor de uitvoering van de opdracht, zoals bedoeld in artikel 2 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden en garanderen persoonlijk, dat deze informatie volledig is en aanvaarden volledige aansprakelijkheid voor eventuele schade van de andere partij of partijen, die voortvloeit uit of samenhangt met het ontbreken van een vereiste formaliteit op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.

2.6 De rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar behoudens aan groepsmaatschappijen van partijen of met schriftelijke toestemming van de andere partijen.

2.7 De opdrachtgever is verplicht ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in het algemeen in staat te stellen de in de opdrachtbevestiging omschreven opdrachten uit te voeren. Daartoe dient zij in ieder geval ter beschikking te stellen aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners:

De hierboven gegeven opsomming mag niet worden opgevat als zijnde uitputtend.
De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de informatie die zij beschikbaar stelt aan directeuren of medewerkers van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners.

 

3. Duur van opdrachten, beŽindiging van opdrachten

3.1 De duur van de opdracht vloeit uit de inhoud van de opdracht voort in die zin, dat opdrachten worden aanvaard voor een aan een bepaald project verbonden termijn of voor onbepaalde tijd. De beschikbaarheid van de organisatie-adviseurs van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners voor de duur van de opdracht wordt geregeld in de opdrachtbevestiging met dien verstande, dat zij jegens ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners op normale wijze aanspraken kunnen maken op vakantie. Afwezigheid in verband met vakantie zal tijdig met de opdrachtgever worden afgestemd.

3.2 Behoudens andersluidende afspraken zijn opdrachten aangegaan voor een aan een bepaald project verbonden termijn niet opzegbaar. Bij opdrachten voor onbepaalde tijd aangegaan kunnen opdrachten te allen tijde door elk van beide partijen worden beŽindigd door schriftelijke opzegging aan het adres van de wederpartij met inachtneming van een termijn, gelijk aan drie maanden, zonder dat de opzeggende partij op grond daarvan schadeplichtig wordt jegens de wederpartij.

3.3 Overigens kan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners zonder enige schadeplichtigheid jegens de opdrachtgever de uitvoering van de aanvaarde opdracht zonder inachtneming van enigerlei termijn opschorten, opzeggen, of - naar gelang zij verkiest en na deugdelijke, schriftelijke ingebrekestelling, indien dit is vereist - geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) de opdrachtgever nalaat tijdig de voor de uitvoering van een opdracht benodigde gegevens en bescheiden te verschaffen of in het algemeen nalaat ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in staat te stellen een opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren;

b) de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn financiŽle verplichtingen jegens ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners, betaling van verschuldigde voorschotten daaronder begrepen, welke voortvloeien uit door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners aanvaarde en gedeclareerde opdrachten c.q. werkzaamheden;

c) overmacht de uitvoering van de opdracht tijdelijk of blijvend belet.
Onder overmacht wordt verstaan storing in de voor de uitvoering benodigde apparatuur, afwezigheid of arbeidsongeschiktheid van met de uitvoering van de opdracht belaste personen, werkstaking en uitsluiting of teloorgaan van voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en bescheiden, die op informatiedragers daaronder begrepen, indien en voorzover deze omstandigheden een deugdelijke en tijdige uitvoering van de opdracht door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners belemmeren en ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners daarop redelijkerwijs geen invloed heeft kunnen uitoefenen, alsmede alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken of gevolgen, die zich buiten de invloedssfeer van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners voordoen en die een deugdelijke en tijdige uitvoering van de opdracht door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners belemmeren;

d) overleg als bedoeld in artikel 4.5 niet tot overeenstemming leidt ten aanzien van de wijze van uitvoeren van de opdracht, het tempo van de voortgang der uitvoering daaronder begrepen, of veranderingen daarin;

e) de opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement wordt verklaard, sursťance van betaling vraagt of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

3.4 Overigens kan de opdrachtgever zonder enige schadeplichtigheid jegens ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a) ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners tekort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een periode van 30 dagen na daartoe na ommekomst van het opleveringstijdstip deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, tenzij deze tekortkoming voortvloeit uit overmacht als bedoeld in artikel 3.3 onder c.;

b) ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners gedurende een periode van negentig dagen tekort schiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de opdrachtgever als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 3.3 onder c.;

c) overleg als bedoeld in artikel 4.5 niet binnen dertig dagen tot overeenstemming leidt ten aanzien van de wijze van uitvoeren van de opdracht, het tempo van de voortgang der uitvoering daaronder begrepen, of veranderingen daarin;

d) ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners onherroepelijk in staat van faillissement wordt verklaard, sursťance van betaling vraagt of anderszins het vrije beheer over haar vermogen verliest.

 

4. Garantie en wijze van uitvoering

4.1 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is slechts gehouden aanvaarde opdrachten naar beste vermogen uit te voeren, waartoe zij zich verbindt de vereiste inspanning te getroosten. ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners verplicht zich de opdracht zorgvuldig uit te voeren met inachtneming van de deskundigheid, die van een redelijk bekwaam en ervaren organisatie-adviseur mag worden verwacht. Daarbuiten kan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners ten aanzien van het bereiken van de doelstelling(en) als geformuleerd in de opdrachtbevestiging geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

4.2 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners heeft de volledige vrijheid - mits binnen haar verplichtingen als aangegeven in artikel 4.1 en de grenzen aangegeven in de opdrachtbevestiging - zelf de wijze van uitvoering van een opdracht en het tempo van de voortgang van de uitvoering te bepalen. ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners streeft er naar de opdracht uit te voeren door de inzet en de persoonlijke betrokkenheid van de directeuren van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners. Niettemin zal ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners gerechtigd zijn de opdracht geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door derden, indien dat noodzakelijk mocht voorkomen, bijvoorbeeld in verband met ziekte, vakantie of het ontbreken van de noodzakelijke expertise op een bepaald vakgebied.

4.3 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners wordt door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever uitdrukkelijk gemachtigd namens de opdrachtgever alle rechtshandelingen te plegen en overeenkomsten aan te gaan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners zal van deze volmacht met de nodige opmerkzaamheid gebruik maken en in geval van redelijke twijfel contact opnemen met de opdrachtgever of haar contactpersoon of overeenkomsten aangaan onder voorbehoud van goedkeuring door de opdrachtgever.

4.4 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners zal zich in de contacten met werknemers van de opdrachtgever, die in het kader van de uitvoering van de opdracht onder haar leiding en toezicht moeten werken, gedragen in overeenstemming met de verplichtingen, die een goed werkgever in acht heeft te nemen en in overeenstemming met geldende arbeidsovereenkomsten, eventuele cao-verplichtingen, reglementen of andere toepasselijke regels, voor zover deze door de opdrachtgever aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners bekend zijn gemaakt.

4.5 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners zal zowel omtrent de wijze van uitvoeren van de opdrachten, het tempo van de voortgang van de uitvoering daaronder begrepen, als omtrent veranderingen daarin met de opdrachtgever overleggen, indien zulks naar het oordeel van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners wenselijk is of door de opdrachtgever schriftelijk wordt verzocht. ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is niet gehouden directieven van de opdrachtgever dienaangaande op te volgen, indien dit er toe zou leiden dat ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners de opdracht niet naar behoren zou kunnen uitvoeren, de opvattingen, die in het maatschappelijk verkeer voor de desbetreffende beroepsgroep gelden, in aanmerking genomen.

 

5. Klachten en aansprakelijkheidsstellingen

5.1 Klachten over door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners uitgevoerde opdrachten c.q. verleende diensten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bij ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners te worden ingediend binnen dertig dagen, nadat de opdrachtgever van de gebrekkige c.q. niet tijdige uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. De opdrachtgever wordt geacht kennis te kunnen nemen van een gebrekkige c.q. niet tijdige uitvoering van een opdracht op het moment dat de opdracht is voltooid en de resultaten aan de opdrachtgever worden verstrekt respectievelijk had moeten worden voltooid en verstrekt, tenzij hij bewijst dat hij eerst op een later tijdstip - welk tijdstip moet liggen binnen dertig dagen, voordat de opdrachtgever zijn klacht schriftelijk bij ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners heeft ingediend - redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de gebrekkige c.q. niet tijdige uitvoering van de opdracht op grond van omstandigheden, welke krachtens in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen niet voor rekening van de opdrachtgever komen.

5.2 Een aansprakelijkheidsstelling dient door een klacht als bedoeld onder artikel 5.1 te zijn voorafgegaan en dient binnen dertig dagen na het schriftelijke indienen van de klacht, waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft, schriftelijk bij ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners te worden ingediend.

5.3 Het niet in acht nemen van de onder 5.1 en 5.2 genoemde voorwaarden betreffende de schriftelijke vorm en de termijnen heeft tot gevolg dat ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners niet aansprakelijk is jegens de opdrachtgever op grond van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van een opdracht, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het niet in acht nemen van deze voorwaarden krachtens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners dient te komen.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners sluit iedere aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van een opdracht uit, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van een directeur of medewerker van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners. Aan opzet grenzende roekeloosheid als hiervoor bedoeld wordt gelijkgesteld met het geval, waarin een medewerker of directeur van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners de in zijn / haar beroepsgroep aanvaarde normen grovelijk verontachtzaamt bij de uitvoering van zijn / haar werkzaamheden. Bij opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, dat ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in rekening brengt voor de werkzaamheden van de betreffende medewerker of directeur voor de betreffende opdracht. Bij opdrachten met een doorlooptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag voor de betreffende medewerker of directeur over de laatste zes maanden.

6.2 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is niet aansprakelijk voor het geval dat de opgedragen werkzaamheden en diensten niet het door de opdrachtgever en ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners beoogde effect sorteren.

6.3 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de opdracht, indien de opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in staat te stellen de opdracht naar behoren en tijdig uit te voeren, of voor schade, die het gevolg is van een gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de opdracht, indien de tekortkoming is veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 3.3 onder c. In het bijzonder is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of door gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte infomatie.

 

7. Bescherming van intellectuele en industriŽle eigendomsrechten en ideeŽn

7.1 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is verplicht aangaande gegevens van de opdrachtgever, de bedrijfsvoering van de opdrachtgever en het personeel van de opdrachtgever, die haar voor of bij de uitvoering van de opdracht ter kennis komen geheimhouding te betrachten voor zover zij redelijkerwijs zou moeten vermoeden, dat de informatie niet behoort tot het publieke domein.

7.2 Voorts is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners verplicht van door haar ingeschakeld personeel of hulppersonen geheimhouding betreffende de gegevens van de opdrachtgever, de bedrijfsvoering van de opdrachtgever en het personeel van de opdrachtgever, die hen voor of bij de uitvoering van de opdracht ter kennis komen te bedingen op straffe van verbeurte van een adequate boete aan de opdrachtgever. Daarnaast is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners verplicht in geval van overtreding al datgene te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de verbeurte boetes te (doen) incasseren.

7.3 Het auteursrecht, rustend op de door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners aan de opdrachtgever verstrekte stukken, informatiedragers, programmatuur, gegevens, schema\\\'s, voorgedrukte formulieren, modellen en dergelijke, wordt door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners te allen tijde voorbehouden, indien en voorzover uit de opdracht niet onomstotelijk blijkt dat reproduktie, verspreiding en / of publikatie van de stukken etcetera werd beoogd.

7.4 De opdrachtgever is verplicht zowel de door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners aan hem verstrekte stukken etcetera als de daaraan ten grondslag liggende gegevens en ideeŽn geheim te houden, indien en voorzover uit de opdracht niet onomstotelijk blijkt dat reproduktie, verspreiding en / of publikatie van de stukken etcetera en de daaraan ten grondslag liggende gegevens en ideeŽn werd beoogd.

7.5 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners wijst er op dat ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners ook stukken etcetera van rechthebbenden in licentie gebruikt. De opdrachtgever vrijwaart ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners in en buiten rechte voor aanspraken van derden-rechthebbenden ter zake van schending van intellectuele en / of industriŽle eigendomsrechten en / of andere rechten, welke aanspraken voortvloeien uit gedragingen van de opdrachtgever in strijd met het in artikel 7.3 bepaalde.

7.6 Indien de opdrachtgever door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners vervaardigde stukken, rapporten, informatiedragers en dergelijke gebruikt voor een ander doel, dan waarvoor zij blijkens de begeleidende verklaring zijn bedoeld, is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners niet aansprakelijk voor schade, die daaruit zou kunnen voortvloeien.

7.7 De opdrachtgever vrijwaart ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners voor schade, die derden lijden als gevolg van het gebruik van stukken, rapporten, informatiedragers en dergelijke door de opdrachtgever voor een ander doel, dan waarvoor zij blijkens de begeleidende verklaring zijn bedoeld.

 

8. Declaraties

8.1 ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners is te allen tijde gerechtigd van haar opdrachtgevers betaling te verlangen van een voorschot op de in rekening te brengen declaraties en haar werkzaamheden eerst na ontvangst van zodanig voorschot aan te vangen of te vervolgen.

8.2 De voor de uitvoering van de opdracht te declareren bedragen worden berekend naar de aard en de omvang van de opdracht volgens door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners vastgestelde tarieven.

8.3 Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners gerechtigd de voor de uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden per maand te declareren.

8.4 De persoonlijke verklaring van de met de behandeling van de opdracht belaste deskundige(n) met betrekking tot de aard en de omvang van de opdracht is, voorzover in overeenstemming met de door deze bijgehouden urenstaat, verbindend, zowel voor ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners als voor de opdrachtgever, behoudens tegenbewijs.

8.5 Klachten over of protesten tegen door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners gezonden declaraties dienen binnen 15 dagen na de verzending van de betreffende declaraties onder opgave van de bezwaren schriftelijk aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de declaratie in te stemmen.

 

9. Betaling en tekortkoming

9.1 De opdrachtgever dient declaraties binnen 15 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening te voldoen, hetzij ten kantore van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners, hetzij op een op de declaratie vermelde giro- of bankrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

9.2 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als omschreven in artikel 9.1 van deze voorwaarden, is hij een rente aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners verschuldigd ter grootte van 1% van het declaratiebedrag - inclusief BTW - per maand, waarbij een gedeelte van een maand tot een volle maand wordt gerekend en waarbij de rente per kalenderjaar wordt geaccumuleerd voor de renteberekening van het opvolgende kalenderjaar.

9.3 Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 van deze voorwaarden en ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners zich tot een derde wendt teneinde betaling door de opdrachtgever te bewerkstelligen, is de opdrachtgever terzake van buitengerechtelijke incassokosten aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners een bedrag verschuldigd ter grootte van 15% van het declaratiebedrag, vermeerderd met BTW en vertragingsrente, met een minimum van 250,- euro, onverminderd het recht van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners terzake volledige schadevergoeding te vorderen, indien de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het declaratiebedrag vermeerderd met BTW en vertragingsrente overtreffen.

9.4 Door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners ontvangen bedragen strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente, terwijl het restant zal worden afgeboekt van de oudste declaratie, ongeacht de door de opdrachtgever vermelde strekking van de betaling.

 

10. Retentierecht

Onverminderd het in artikel 3.3, aanhef en sub b), bepaalde is ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners, indien en zolang de opdrachtgever niet volledig voldoet aan zijn betalingsverplichting als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden, gerechtigd alle stukken en gegevens, die ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners onder zich heeft, te behouden.

 

11. Afgifte van stukken etcetera

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de opdrachtgever onder alle omstandigheden slechts gerechtigd tot afgifte van stukken, informatiedragers, programmatuur, gegevens, schema\\\'s, formulieren en modellen, die hij ter uitvoering van de opdracht aan ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners heeft verstrekt (basisdocumenten), en de stukken, informatiedragers, programmatuur, gegevens, schema\\\'s, formulieren en modellen, die door ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners naar aanleiding daarvan uiteindelijk zijn vervaardigd (eindresultaten). Overige stukken, informatiedragers, programmatuur, gegevens, schema\\\'s, formulieren en modellen blijven te allen tijde eigendom van ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners.

 

12. ContinuÔteit

12.1 Indien de opdrachtgever de onderneming of de activiteit, waar de opdracht betrekking op heeft, op welke wijze ook overdraagt of de zeggenschap daarover doet wijzigen, is hij verplicht de verplichtingen, voortvloeiende uit de opdracht en de bijbehorende voorwaarden met de onderneming, respectievelijk de activiteit over te dragen en de nakoming daarvan te garanderen, bij gebreke waarvan hij voor de nakoming van die verplichtingen voor het geheel aansprakelijk blijft.

12.2 Opdrachten en de bijbehorende voorwaarden blijven van kracht, indien ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners geheel of ten dele van naam, rechtsvorm, eigenaar of samenstelling verandert.

 

13. Samenloop en conversie

13.1 Indien de inhoud van een bepaling in deze voorwaarden in strijd is met de inhoud van de opdrachtbevestiging, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt slechts de inhoud van de opdrachtbevestiging en wordt de inhoud van de desbetreffende bepaling geacht te zijn vervallen, voorzover zij in strijd is met de inhoud van die opdrachtbevestiging.

13.2 De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze voorwaarden of een deel daarvan, heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.

13.3 Een bepaling in deze voorwaarden, die wordt vernietigd wegens strijd met een algemeen verbindend voorschrift of die in de bijzondere omstandigheden van het geval buiten beschouwing moet worden gelaten, wordt vervangen door een bepaling die rechtens toelaatbaar zou zijn geweest c.q. in de bijzondere omstandigheden van het geval zou kunnen worden toegepast en die L. de Bruijn Advies BV de beste bescherming biedt terzake van de in de vernietigde c.q. buiten beschouwing gelaten bepaling geregelde materie.

 

14.Geschillen

14.1 Op de tussen ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners en een opdrachtgever overeengekomen opdracht en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen, die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen ProjectSolutions de Bruijn, Heijmans en partners en haar opdrachtgevers, zullen worden berecht naar Nederlands recht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, tenzij op grond van een algemeen verbindend voorschrift dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd zou zijn.